Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | 21 กุมภาพันธ์ 2563 19:35:21

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  เฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ดังนี้

๑. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ                              จำนวน 1 เครื่อง           วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ตู้ปลอดเชื้อ                                                   จำนวน 1 ตู้                วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ตู้อบลมร้อน                                                  จำนวน ๑ ตู้                วงเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาท

๔. ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำ                          จำนวน ๑ ตู้                วงเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท

๕. ตู้บ่มเชื้อชนิดเขย่าและควบคุมอุณหภูมิ                     จำนวน ๑ ตู้                วงเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท

๖. กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพ    จำนวน ๑ ชุด              วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๕,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • มีความสามารถตามกฎหมาย
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
  • ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
  •  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
  • มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
  • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

 

2

 

  •  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
  • ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
  • ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ    จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phrae.mju.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๖๔-๘๕๙๓ ต่อ ๖๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

     (อาจารย์ ดร.ศุกรี   อยู่สุข)

           คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ