Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (อัพเดทธันวาคม 2561)
หนังสือเวียนจากสำนักงบประมาณ | 15 มกราคม 2562 11:42:06

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (อัพเดทธันวาคม 2561)

http://bbstore.bb.go.th/cms/1545901652_5174.pdf