Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา การเดินทางไปราชการต่างประเทศ อัพเดทเดือนธันวาคม 2561
หนังสือเวียนจากสำนักงบประมาณ | 15 มกราคม 2562 11:40:04

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรมสัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา การเดินทางไปราชการต่างประเทศ (อัพเดทเดือนธันวาคม 2561)

http://bbstore.bb.go.th/cms/1545818857_7873.pdf