Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี
กิจกรรมเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ | 11 ตุลาคม 2561 12:05:05

งานเกษตรแม่โจ้ 85  ปี เวอร์ชั่นสนุก ๆ ตามสไตล์แม่โจ้

ขับร้อง/ประพันธ์ : พงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ (แม่โจ้รุ่น 60)

งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

#กิจกรรมภายในงานเกษตรแม่โจ้85ปี กิจกรรมวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/บรรยาย/ปาฐกถา – การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์พื้นเมืองอย่างยั่งยืน ห้อง 2204 อาคารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี – ทิศทางการปรับตัวของสถาบันการเงินชุมชนไทยยุคใหม่ให้เป็นที่พึ่งของเกษตรกรและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ อาคารยรรยง สิทธิชัย ตลอดทั้งวัน – เชียงใหม่เมืองกาแฟ Chiang Mai the Coffee Hub-CMCH สนามวังซ้าย

#การประกวด ตลอดทั้งวัน – จัดแสดงและประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ รอบโดมแก้ว และในโดมแก้ว บริเวณสนามวังซ้าย ตลอดทั้งวัน – ประกวดแข่งขัน “ไก่แจ้สวยงาม” โดมแผ่พืชน์ ตลอดทั้งวัน – ประกวดไก่พื้นเมือง โดมแผ่พืชน์

#การแสดง (ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม) เวลา 09.00 – 20.00 น. – กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ลานจตุรัสนานาชาติ เวลา 20.00 -22.00 น. – กิจกรรมการแสดงภาคบันเทิง สนามกีฬาหลังอัฒจันทร์ไม่มีหลังคา และลานจตุรัสนานาชาติ – การแข่งขันรำวงย้อนยุค ตลอดทั้งวัน แปลงสาธิต สาขาพืชสวนประดับ พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และสำนักฟาร์มฯ ตลอดทั้งวัน นิทรรศการ

#นิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคต อาคารชูติวัตร และบริเวณสนามวังซ้าย – นิทรรศการหลักสูตร – นิทรรศการผลงานศิษย์เก่าดีเด่น – นิทรรศการผลงานศิษย์ปัจจุบันดีเด่น

#นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม – นิทรรศการโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะรัชการที่ 10 – โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม – โครงการ Innovation Hub – นิทรรศการบริการวิชาการ – นิทรรศการภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ นิทรรศจากจากเครือข่าย ฐานเรียนรู้ และแปลงสาธิต – ฐานนิทรรศการประวัติความเป็นมาแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ – ฐานเรียนรู้พืชผัก – ฐานเรียนรู้ไม้ผลและการอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์กล้วยเพื่อเศรษฐกิจ – ฐานเรียนรู้เรื่องข้าว – ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมนชีวภาพ สารไล่แมลงจากพืชสมุนไพร – ฐานเรียนรู้การอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อเศรษฐกิจ – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม/หมูธรรมชาติแบบประยุกต์ – ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชัง – ฐานเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร ขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ และผู้ที่สนใจเรื่องการเกษตร ไปเที่ยวงานนี้กันนะคะ

รูปกิจกรรม