Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล
หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง | 11 ตุลาคม 2561 11:48:29

ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 427 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561   https://goo.gl/KyWLCV